Dokumenty

Procedura przebywania rodziców i innych osób na terenie szkoły

”Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie
Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie”

W trosce o bezpieczeństwo  naszych uczniów powierzonych opiece szkoły,  Rada Pedagogiczna zatwierdziła zasady przebywania rodziców i osób obcych na terenie naszej placówki.

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły,
a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą.
Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do wpisania się do „ Rejestru osób wchodzących” znajdującego się w punkcie kontrolnym na portierni. Rejestr wejść powinien zawierać następujące informacje: imię i  nazwisko osoby wchodzącej, datę i godzinę wejścia na teren placówki, powód odwiedzin, godzinę wyjścia. Kontrolę nad wpisami oraz egzekwowaniem zasad wchodzenia do szkoły sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik szkoły.
Rodzice wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie przez wejście główne.
Szkoła w godzinach od 8.00-17.00 jest zamknięta. Rodzic/ opiekun po przekazaniu dziecka nauczycielowi bezwzględnie opuszcza teren szkoły.
Przez pierwsze dwa tygodnie  nowego roku szkolnego rodzice uczniów klas zerowych i pierwszych mogą przebywać w budynku szkoły w celu doprowadzenia dziecka do sali lekcyjnej, a po zakończonych zajęciach oczekiwać na dziecko przed świetlicą szkolną. Jest to okres adaptacyjny, po tym czasie rodzice/ opiekunowie prawni odprowadzają dzieci do świetlicy szkolnej i opuszczają teren szkoły.
Rodzic odbierający dziecko powinien wejść na teren placówki maksymalnie 5 minut przed planowanym zakończeniem zajęć (bez konieczności zapisu w rejestrze osób wchodzących).

Rodzice/prawni opiekunowie i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.

Każdy pracownik szkoły ma prawo skontrolowania zasadności pobytu danej osoby na terenie placówki.

Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

Zabrania się rodzicom/ prawnym opiekunom zaglądania do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć, proszenia o przeprowadzenie rozmowy
z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć, oraz w czasie przerw, wchodzenia do jadalni szkolnej.

Rozmowy rodziców/ prawnych opiekunów z nauczycielem, wychowawcą lub pedagogiem szkolnym mogą odbywać się tylko w czasie uzgodnionym wcześniej poprzez informację zapisaną w  dzienniczku ucznia.

Wszystkie informacje dotyczące ucznia, przekazywane są rodzicom/opiekunom prawnym podczas zebrań z rodzicami i konsultacji.

Osoby przebywające na terenie szkoły niezgodnie z regulaminem ponoszą pełną odpowiedzialność za różnego typu wydarzenia (wypadki, kradzieże, zaginięcia, itp.)

 Rodzic/ opiekun prawny nie może samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy swoim dzieckiem a innym uczniem/uczniami na terenie szkoły bez uczestnictwa nauczyciela, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich zajęć. Po godzinie 17.00 Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. Odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun.

Uczniowie klas IV-VI będą wpuszczani na teren szkoły 15 minut przed   rozpoczęciem zajęć.

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmian przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny.

Na zebraniu w dniu 28.08.2015 r. Rada Pedagogiczna zatwierdziła „ Procedurę przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie”. Procedura obowiązuje od 01.09.2015 r.