Historia

W roku szkolnym 2009/2010 obchodziliśmy chlubny jubileusz 130-lecia istnienia szkoły i 40-lecia nadania jej imienia Polskich Wojsk Lotniczych, z tej okazji z rąk Przewodniczącego Dzielnicy VI Miasta Krakowa otrzymaliśmy sztandar.

Wieś Mydlniki doczekała się szkoły w 1879 roku.
 
Mówi o tym pierwszy zapis z najstarszej Kroniki szkoły.
Szkoła uczestniczyła aktywnie w wydarzeniach najwyższej rangi, np.1.IX. 1880 przybył Najjaśniejszy Pan do kraju…młodzież szkolna na czele swych nauczycieli brała czynny udział w powitaniu Najjaśniejszego Pana, którego łasce zawdzięczamy rozwój szkół i oświaty ludowej…”.

W roku 1888 oddano do użytku budynek szkoły.

Wybuch pierwszej wojny światowej w kronice szkolnej odnotowano jako wydarzenie niosące nadzieję na odzyskanie niepodległości i jedność naszej ojczyzny…
W dniu 12 grudnia 1924 r. Dekretem Rady Szkolnej Powiatowej jednoklasową szkołę zamieniono na 2 klasową placówkę koedukacyjną. Pomimi trudnych warunków w latach 1945-1946 posiadała już organizację 3 klasową z 7 oddziałami.

Szkoła podejmowała różnego rodzaju działalność, która niekiedy utrudniała pracę placówki, np. w roku szkolnym 1954/55 nie można było rozpocząć lekcji 1 września z powodu przeciągającej się hodowli jedwabników w sali lekcyjnej.
Rok szkolny 1966/67 jest pierwszym rokiem z klasą VIII.
Dzięki staraniom kierownika szkoły ruszyła budowa nowego obiektu ….

…. i w grudniu 1968 roku uroczyście go otwarto.

Pomimo mody na dochodowość placówek oświatowych szkoła nie zarabiała, chociaż tętniła życiem. Tutaj odbywały się próby zespołów instrumentalnych kapeli mydlnickiej, zespołu tanecznego Mali Mydlniczanie, zebrania Kółka Rolniczego, zespołu sportowego, strażaków, komitetu osiedlowego. Tu przedstawiano historyczną kukiełkową szopkę
i organizowano wieczór kolęd. W szkole piłkarze mieli szatnię przed meczami. W salach odbywały się prelekcje dla mieszkańców osiedla, wybory do władz różnych szczebli, spotkania z władzami. Na terenie szkoły był posterunek policji, gdzie dyżur pełnił dzielnicowy.
 Od kilku lat odbywają się w szkole zabawy sylwestrowe, karnawałowe, festyny, świąteczne kiermasze, których dochód przeznaczony jest na potrzeby uczniów lub cele dobroczynne.
 Obecnie szkoła podejmuje różne inicjatywy, kontynuuje tradycje w krzewieniu zajęć sportowych, współpracuje
z Klubem Mydlniki, współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia, z parafią, innymi szkołami.

Szkoła współpracuje z: Radą Rodziców, instytucjami kulturalno-oświatowymi, instytucjami prowadzącymi zajęcia reedukacyjne dla uczniów: SANEPIDEM, Policją, Strażą Miejska, PCK, ODK, ośrodkami pomocy społecznej, parafią, sąsiednimi szkołami.