Procedura przebywania rodziców i innych osób na terenie szkoły

”Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie
Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie”


W trosce o bezpieczeństwo  naszych uczniów powierzonych opiece szkoły,  Rada Pedagogiczna zatwierdziła zasady przebywania rodziców i osób obcych na terenie naszej placówki.

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły,
a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą.
Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do wpisania się do „ Rejestru osób wchodzących” znajdującego się w punkcie kontrolnym na portierni. Rejestr wejść powinien zawierać następujące informacje: imię i  nazwisko osoby wchodzącej, datę i godzinę wejścia na teren placówki, powód odwiedzin, godzinę wyjścia. Kontrolę nad wpisami oraz egzekwowaniem zasad wchodzenia do szkoły sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik szkoły.
Rodzice wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie przez wejście główne.
Szkoła w godzinach od 8.00-17.00 jest zamknięta. Rodzic/ opiekun po przekazaniu dziecka nauczycielowi bezwzględnie opuszcza teren szkoły.
Przez pierwsze dwa tygodnie  nowego roku szkolnego rodzice uczniów klas zerowych i pierwszych mogą przebywać w budynku szkoły w celu doprowadzenia dziecka do sali lekcyjnej, a po zakończonych zajęciach oczekiwać na dziecko przed świetlicą szkolną. Jest to okres adaptacyjny, po tym czasie rodzice/ opiekunowie prawni odprowadzają dzieci do świetlicy szkolnej i opuszczają teren szkoły.
Rodzic odbierający dziecko powinien wejść na teren placówki maksymalnie 5 minut przed planowanym zakończeniem zajęć (bez konieczności zapisu w rejestrze osób wchodzących).

Czytaj więcej...