Informacje dla rodziców

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

Prawa rodziców i opiekunów:

1) Znajomość statutu szkoły i innych dokumentów regulujących jej funkcjonowanie;

2) Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie i w szkole;

3) Znajomość wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania, łącznie z zasadą przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz trybu odwoławczego od oceny;

4) Znajomość Programu wychowawczo-profilaktycznego;

5) Wymiana informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i ewentualnych niepowodzeń szkolnych oraz ich przyczyn;

6) Uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci w kontaktach z wychowawcą, pedagogiem oraz poradnią pedagogiczno  psychologiczną;

7) Uczestniczenie w pracach organów szkoły;

8) Współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek, obozów, imprez kulturalnych i innych imprez organizowanych w szkole i poza nią;

9) Uzyskanie pomocy materialnej dla ucznia szkoły;

10) Wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

 

Obowiązki rodziców i opiekunów:

1) Zapisanie dziecka do szkoły;

2) Zapewnienie swoim dzieciom należytych warunków do nauki;

3) Zakup wskazanych przez nauczyciela podręczników i innych pomocy naukowych mających służyć indywidualnie ich dziecku;

4) Dbanie o regularne uczęszczanie ich dziecka do szkoły i kontrolowanie wykonywania prac domowych:

a) W przypadku co najmniej 50% nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach, szkoła wszczyna procedurę dotyczącą niespełniania obowiązku szkolnego przez ucznia;

5) Dbanie o godne zachowanie się dziecka w szkole i poza nią;

6) Udzielanie dziecku wszelkiej innej pomocy w wykonywaniu obowiązków szkolnych;

7) Uczestniczenie w ustalonych stałych formach kontaktów rodziców i opiekunów ze szkołą;

8) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody spowodowane przez uczniów;

9) Systematyczne przeglądanie dziennika elektronicznego, dzienniczków i zeszytów w celu pisemnego potwierdzenia korespondencji bieżącej;

10) Pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w danym miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność - do tygodnia. Po 3 dniach nieobecności rodzice są zobowiązani do poinformowania szkoły o chorobie;

11) Wszelkie dokumentacje dotyczące dłuższych zwolnień z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki i innych przedmiotów obowiązkowych winny być przedłożone dyrektorowi szkoły do trzech dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego wraz z podaniem rodziców do dyrektora szkoły w celu zwolnienia ucznia z zajęć.