Informacje dla uczniów

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Prawa uczniów:

1. Właściwie zorganizowany proces kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2. Znajomość programów nauczania i regulaminów oceniania i klasyfikowania.

3. Opieka wychowawcza i warunki zapewniające bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

4. Ochrona i poszanowanie godności osobistej.

5. Życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

6. Swobodne wyrażanie myśli i przekonań ( w szczególności dotyczących życia szkoły, oraz religii) - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

7. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów.

8. Sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena oraz ustalone sposoby kontroli postępów w nauce podane do wiadomości przez uczących poszczególnych przedmiotów.

9. Pomoc w przypadku trudności w nauce- w ramach zespołów wyrównawczych i reedukacyjnych.

10. Korzystanie z poradnictwa psychologicznego, pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych.

11. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

12. Posiadanie wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

13. Zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

14. Uczeń ma prawo do nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów.

14a. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów.

14b. Dla mniejszej liczby uczniów w oddziale klasy organizuje się lekcję religii w grupach łączonych.

14c. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z lekcji religii lub etyki w szkole.

15. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Uczeń nie uczestniczy w powyższych zajęciach na podstawie pisemnej deklaracji rodzica o nie wyrażeniu zgody.

16. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność), uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

17. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno- pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w domu.

18. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego.

19. Każdy uczeń ma prawo do korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej;

składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia.

20. Każdy uczeń ma prawo do równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

 

 Obowiązki uczniów:

1. Każdy uczeń ma obowiązek:

1) Poznawać historię Polski, znać hymn państwowy, szanować symbole narodowe;

2) Dbać o honor szkoły, znać jej historię, szanować i wzbogacać jej tradycję, szanować symbole szkoły;

3) Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;

4) Systematycznie pracować nad utrwaleniem i wzbogaceniem swej wiedzy;

5) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły;

6) Rozwijać zdolności i zainteresowania;

7) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

8) Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;

9) Dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

10)    10) Brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić zeszyt przedmiotowy i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

11) Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na zajęcia podręczników, pomocy i materiałów wskazanych przez nauczyciela;

12) Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć i przychodzić na nie punktualnie. W razie spóźnienia uczeń ma obowiązek wejść do sali lekcyjnej w taki sposób, by nie zakłócać toku lekcji;

13) Uczeń ma obowiązek zachowywania się na lekcji w taki sposób, aby umożliwić sobie i innym pełne uczestnictwo w zajęciach;

14) Szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń, a za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń lub jego rodzice;

15) Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach działają zgodnie z regulaminem Dyżurów Uczniowskich;

16) Samowolnie nie opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych;

17) Posiadać przy sobie dzienniczek, jako podstawowy dokument umożliwiający kontakt rodziców ze szkołą; wszystkie zwolnienia powinny być na oddzielnych kartkach przechowywanych przez wychowawcę, podstawą do zwolnienia ucznia z lekcji jest pismo od rodzica - opiekuna z podpisem oraz datą lub kontakt osobisty rodzica - opiekuna z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu;

18) Usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. Zwolnienia z zajęć mogą być w dzienniczkach lub dostarczone w innej formie zgodnie z ustaleniem wychowawcy;

19) Na terenie szkoły uczniów obowiązuje odpowiedni strój:

a) Wzór stroju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu lub na wniosek rady rodziców lub rady uczniowskiej w porozumieniu z radą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii rady uczniowskiej w przypadku, gdy wniosek wystosował dyrektor lub rada rodziców. Przez strój uczniowski rozumie się koszulkę/ bluzkę zakrywającą ramiona, spodnie lub spódnicę nie krótszą niż do połowy uda. Obowiązuje kolorystyka stonowana;

19a) Na uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy:

a) Dla dziewcząt- biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica oraz krawat z logo szkoły,

b) Dla chłopców- biała koszula, czarne lub granatowe spodnie/garnitur (lub inny) określony w zarządzeniu przez dyrektora szkoły) oraz krawat z logo szkoły,  

c) Na zajęcia wychowania fizycznego strój do WF, przez strój do WF rozumie się biały podkoszulek, granatowe lub czarne spodenki, białe skarpetki, wiązane obuwie sportowe na jasnej i miękkiej podeszwie;

20) Nie dopuszcza się:

a) Koloryzowania włosów, kosmetyka kolorowa jest zakazana,

b) Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu,

c) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,

d) Dopuszcza się noszenie kolczyków w uszach przez dziewczęta,

e) Za wszelkie przedmioty nie służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu szkoła nie ponosi odpowiedzialności,

f) Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu;

21) Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

a) W czasie zajęć i przerw lekcyjnych uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i są zobowiązani do ich wyłączenia i schowania. Zabrania się używania sprzętu elektronicznego- MP3, MP4, aparatów fotograficznych,

b) Zakaz ten nie dotyczy sytuacji szczególnych- np. zagrożenia życia lub zdrowia, wycieczek, imprez szkolnych- w których urządzenia te mogą być używane za zgodą nauczyciela.