PROCEDURY I NASZE DZIAŁANIA

PROCEDURY

Harmonogram spotkań koła wolontariatu 2018/19

a)    Grupa starsza godz. 15.30:

 • 17.09.2018 r.
 • 08.10.2018 r.
 • 19.11.2018 r.
 • 10.12.2018 r.
 • 07.01.2019 r.
 • 11.02.2019 r.
 • 04.03.2019 r.
 • 08.04.2019 r.
 • 06.05.2019 r.
 • 03.06.2019 r.

 

b)    Grupa młodsza godz. 13.45:

 • 17.09.2018 r.
 • 09.10.2018 r.
 • 13.11.2018 r.
 • 11.12.2018 r.
 • 08.01.2019 r.
 • 12.02.2019 r.
 • 05.03.2019 r.
 • 09.04.2019 r.
 • 07.05.2019 r.
 • 04.06.2019 r.
 • REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 138 IM. POLSKICH WOJSK LOTNICZYCH W KRAKOWIE

   

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1)      Wolontariacie  należy przez to rozumieć  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

   

   2)      Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych w Krakowie, który na podstawie zgody od rodzica/ opiekuna prawnego na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

   Szkolne Koło Wolontariatu  jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.   Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich,   którzy chcą pomagać innym. 

   

  1. I.     Postanowienia ogólne
  1. Szkolne Koło Wolontariatu  działające w Szkole Podstawowej nr 138 im. Polskich Wojski Lotniczych w Krakowie zwane dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
  1. Koło jest organizacją uczniów działającą na terenie w/w szkoły i poza nią pod nadzorem Dyrektora Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.
  2. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora  szkoły koordynatorzy, którzy czuwają nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
  3. Członkami Koła mogą być uczniowie, którzy respektują zasady Koła (wymagana pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego).
  4. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

   

   II.    Cele  działania

  1. Niesienie pomocy innym.
  2. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.
  3. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych klas.
  4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  5. Czerpanie satysfakcji i zadowolenia z bezinteresownej pomocy innym.

   

   III.    Formy działania

       Koło realizuje swoją działalność poprzez:

  • spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki , stronę internetową, itp.,
  • imprezy kulturowo-charytatywne, itp.,
  • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatorów Koła, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,
  • pomoc w organizacji imprez szkolnych,
  • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

   

  IV.    Prawa wolontariusza

  1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
   1. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontarystyczne w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu.
   2. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatorów lub innych członków Koła.
   3. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy.
   4. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
   5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
   6. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.

   

  1. V.    Obowiązki wolontariusza

  Wolontariusz:

  a)      realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,

  b)      przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,

  c)      systematycznie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach i warsztatach,

  d)      jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,

  e)      szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,

  f)       z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,

  g)      szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,

  h)      dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,

  i)       działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom

  j)       który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

   

   VI.      Nagradzanie wolontariuszy

  1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków Koła.
  2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:
   1. wyrażenie uznania słownego,
   2. pochwałę na forum szkoły,
   3. wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,
   4. Wolontariusz, który w danym roku szkolnym uczestniczył przynajmniej w 20 godzinach w działaniach  wolontariackich,  otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły.
   5. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

   

   VII.       Organizacja

  1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu i nadzorczo - kontrolnemu.
  2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu.
  3. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:
   1. planowanie kierunków działań,
   2. koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,
   3. wspieranie wolontariuszy w działaniach,
   4. nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
   5. inspirowanie członków do podejmowania działań,
   6. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
   7. stały kontakt z Dyrekcją szkoły.
   8. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.

   

  VIII.    Postanowienia końcowe               

  1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora Szkoły.
  2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.
  3. Koordynatorzy opracowują coroczny harmonogram działań Koła na dany rok szkolny.

Nasze działania

    We wrześniu tego roku szkolnego 2018/19 przyłączyliśmy się do Klubu Szkół UNICEF.  Jednym z bardzo ważnych obszarów działań UNICEF jest edukacja i kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży. Będziemy brać udział w projektach edukacyjnych, akcjach związanych z tematyką praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, a także bezpieczeństwa dzieci. Klub Szkół UNICEF- Jest to inicjatywa, która zrzesza szkoły zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej.

    13 października w Krakowie odbyła się impreza charytatywna. Miała ona na celu zebranie pieniędzy dla podopiecznych Fundacji Bariera, która zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym. Do celów fundacji należy również umożliwienie czerpania radości i satysfakcji z życia podopiecznym. W powyższej akcji brał udział nasz uczeń z klasy III B - Mika Yegorov. Jesteśmy dumni, że w naszej szkole są uczniowie, którzy potrafią łączyć swoje zainteresowania z pomocą innym ludziom.

 

    W każdym miesiącu, przez cały rok szkolny, będziemy uczestniczyć w akcji „Światowy Dzień Czytania”. W październiku nasi wolontariusze czytali młodszym kolegom i koleżankom. W kolejnych miesiącach czekają na nas nowi bohaterowie i ich niezwykłe przygody, bo my uwielbiamy czytać!

 

Październik

   Nasi wolontariusze, wraz z nauczycielami, przygotowali książeczki dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Książeczki zostaną przekazane do S.O.S.O- W. dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do podróży naszych kolegów i koleżanek do świata fantastycznych postaci- świata bajek.

 

 

 

Listopad

   „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!” My pamiętamy- przygotowaliśmy piękne kartki świąteczne, które przekażemy wybranym instytucjom. Lubimy sprawiać radość innym!

 

 

 

Grudzień

   1 grudnia nasi aktorzy z kółka teatralnego umilili czas podopiecznym Hospicjum ks Tishnera w Krakowie pięknym i wzruszającym przedstawieniem pt. „Dziewczynka z zapałkami”. W tym szczególnym, świątecznym czasie, pamiętamy o wszystkich!

 

 

 

Wolontariusze z SP 138 ratują dzieci na świecie!

   Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki będą przygotowywać szmaciane laleczki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

   „Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po raz piąty jest przeprowadzana 
w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich będzie miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy, w szkole odbędzie się ich wystawa. Na ten dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę. Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF.

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Udostępnij