Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej


PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY


Konkursy organizowane przez świetlicę szkolną


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAPISU UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 138 DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

1.Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej (druk dostępny na stronie internetowej szkoły lub u wychowawcy świetlicy).

2.Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/ opiekunów prawnych (druk dostępny na stronie internetowej szkoły lub u wychowawcy świetlicy).

                   ZAPIS DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

1. Oddanie uzupełnionej „Karty zgłoszenia ucznia  do świetlicy szkolnej”.

2.Kompletna wyprawka plastyczna dla dziecka (spis rzeczy plastycznych dostępny na stronie internetowej lub u wychowawcy świetlicy).

Dzieci rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim są zapisywane tylko wtedy gdy jest wolne miejsce w grupie świetlicowej.

WYPRAWKA DLA UCZNIA ZAPISANEGO NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE.

–        teczka na rysunki,

–        blok techniczny ( biały i kolorowy),

–        kredki ołówkowe,

–        kredki pastele,

–        pisaki,

–        plastelina,

–        farby plakatowe, kubek, i pędzelki,

–        ołówek, nożyczki, temperówka, gumka,

–        klej w sztyfcie.

NASZE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
(od poniedziałku do piątku w godzinach: 13:30 – 14:30)

Zajęcia plastyczne
  
  Zajęcia plastyczne dla dzieci mają na celu rozbudzenie wrażliwości na piękno oraz wyzwolenie ekspresji twórczej. Takie zajęcia stają się nie tylko źródłem przyjemności estetycznych ale relaksują oraz dają radość z tworzenia. Rozwijają fantazję, pomysłowość i przyczyniają się do poznania otaczającego nas świata. Dzieci poprzez prace plastyczne wyrażają swoje uczucia i  myśli. Rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie czy inne przejawy tzw. sztuki dziecka, doskonalą  sprawność manualną, ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą różnych technik plastycznych.
Zajęcia czytelnicze
Głównym celem zajęć jest doświadczenie inspirującego kontaktu z książką, rozwijanie zamiłowań czytelniczych oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci. Będą one poznawać różnorodność i bogactwo książek. Po wprowadzającej części zajęć, która ma charakter stymulowania aktywności twórczej, plastycznej oraz językowej, dzieci będą przechodzić do własnej aktywności twórczej łączącej słowo z obrazem.
Zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe)
Zabawy ruchowe są formą działalności ruchowej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawa ruchowa jest przygotowaniem do społecznego współdziałania i współżycia, uczy dziecko przystosowania się do całego zespołu, kształtuje pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę.
Zajęcia relaksacyjne
Ćwiczenia relaksacyjne to jeden z najlepszych sposobów na szybkie pokonanie stresu. Polegają one głównie na rozluźnieniu mięśni, uspokojeniu oddechu i odprężeniu umysłu. W czasie tych spotkań uczniowie poznają proste ćwiczenia odprężające, rozluźniające, zapobiegające lub zmniejszające stres, zwiększające wydajność umysłową. Mogą one być stosowane w celu obniżenia nadmiernej pobudliwości i agresji wśród uczniów. Harmonizują ciało, umysł i ducha.
„Wędrówki po świecie”
Celem tych warsztatów jest zaciekawienie dzieci i wprowadzenie w atmosferę zrozumienia i tolerancji. Podczas podróżniczych wypraw wypłyniemy na szerokie morze zwyczajów i obyczajów obcych krajów, poznamy ich tradycje i kulturę. Dzieci przekonają się jak bawią się ich rówieśnicy w innych krajach, dlaczego jedzą mrówki i ślimaki, dlaczego krzywa wieża jest krzywa i co to jest kimono.

tel. 12 6227169

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 138 w Krakowie

1.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.

2.Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę Ne należy przyprowadzać do szkoły. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

3.W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i poproszeni o niezwłoczne odebranie dziecka.

4.W przypadku zagrożenia życia dziecka szkoła wzywa karetkę pogotowia, przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi, informując niezwłocznie rodziców/ prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców/ prawnych opiekunów.

5.Przyjście rodzica/opiekuna prawnego do szkoły po zakończonych lekcjach – gdy dziecko przebywa w świetlicy szkolnej jest jednoznaczne z odebraniem dziecka ze świetlicy szkolnej ( nie ma odwiedzin na świetlicy szkolnej).

6.Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców / opiekunów.

7.Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.

8.W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość odbioru dzieci przez nieletnie rodzeństwo za pisemną zgodą rodziców.

9.Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

Personel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel ma prawo wezwać Policję.

10.W miesiącach, gdy dzieci przebywają na świeżym powietrzu, nauczyciel wymaga od rodzica/ opiekuna prawnego, aby fakt odebrania był zgłoszony przez przyjście na plac zabaw, podwórko szkolne ( wykluczone jest wołanie dziecka z poza terenu szkolnego).

11.Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu poprzez okazanie dowodu osobistego bądź innego dokumentu ze zdjęciem.

12.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

13.W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami  dziecka.

14.W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

15.Rodzice/ opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy szkoły  (17.00) , są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.

16.Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.

Procedura obowiązuje od dnia 03.09.2019 r.

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 138 w Krakowie zapewnia opiekę uczniom klas I-III, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczniów z klasy IV. Na zajęcia świetlicowe w pierwszej kolejności zapisywani są uczniowie rodziców czynnych zawodowo. Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić “Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy” i złożyć ją u wychowawcy świetlicy.

STRAŻNICY UŚMIECHU

“Każdy w sobie inne rzeki
Pod tym samym mostem spotyka,
Dlatego nasze szczęścia i smutki,
Choć tak różne są jednak podobne.”

Miroslav Antić, “Tak sobie wyobrażam niebo”


STRAŻNICY UŚMIECHU


Najlepszym wyznacznikiem sukcesu programu i prowadzących jest zachowanie samych dzieci. Jeśli z ciekawością i radością oczekują na rozpoczęcie zajęć, jeśli poprzez rysunki i wypowiedzi wyrażają osobiste uczucia, wreszcie skoro z uwagą słuchają siebie nawzajem i uczą się poznawać siebie i innych, wiadomo, że “strażnik uśmiechu jest z nimi.


ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE:

Podstawa teoretyczna programu to połączenie interaktywnego i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka L. Wygotskiego z Modelem Porozumienia bez Przemocy M. B. Rosenberga.
Istotnymi tezami dla tego programu jest:

– dziecięce przeżywanie świata i siebie w tym świecie dokonuje się za pośrednictwem dorosłych, którzy:

Tworzą miła atmosferę i prowadzą zajęcia w sposób zrozumiały i do zaakceptowania przez dziecko;
Pomagają dziecku zmierzyć się z wyznaniami, które prowadzą go na wyższy poziom rozwoju, a jednocześnie chronią go przed doświadczeniami, do których jeszcze nie dorosło;
Ośmielają dziecko w jego spontanicznych próbach poznawczych, osiąganiu wiedzy o sobie i świecie; dokładają starań, by dla dziecka były to doświadczenia przyjemne i pozytywne.
    
– dzieci są aktywnymi uczestnikami interakcji:

Wybierają, przetwarzają i przyjmują do siebie tylko to, co odpowiada ich potrzebom i możliwościom rozwojowym;
Droga od zewnątrz do wewnątrz, od wymiany myśli do budowania własnego wnętrza, prowadzi przez indywidualne, symboliczne działania, w czasie których dziecko gromadzi własną pulę doświadczeń.


PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA

Kładziemy nacisk na proces odkrywania i poznawania, a nie na wynik. Uczenie się następuje poprzez zabawę.
W procesie tym równoprawnie i aktywnie uczestniczą zarówno dorośli jak i dzieci.

Dorosły:
– organizuje zajęcia w taki sposób, aby dzieci odczuły potrzebę i chęć wymiany swoich doświadczeń nie tylko z dorosłymi, ale również pomiędzy sobą;
– ukierunkowuje (wpływając na strefę najbliższego rozwoju), jednak na nic nie nalega;
– promuje pozytywne nastawienie;
– stwarza atmosferę zaufania i akceptacji bez ocen i krytyki;
– reaguje na emocje z wrażliwością;
– pozwala na okazywanie trudnych emocji i daje czas, by dzieci mogły je uzewnętrznić, nie zadaje pytań, nie próbuje negować emocji. Pomaga dziecku by zdefiniowało swoje uczucia. Wspiera dziecko i dodaje odwagi;
– uczy dziecko jak cieszyć się ze swoich osiągnięć oraz jak wyrażać dumę i zadowolenie z siebie;
– jest świadomy cały czas, że własnym zachowaniem modeluje zachowanie dzieci;
– promuje tolerancję, zrozumienie i współpracę
– wspiera wyjątkowość i podkreśla to, że każdy jest jedyny i niepowtarzalny, zaś różnice między nami tylko nas wzbogacają.

Program warsztatów psychoedukacyjnych został tak przygotowany, aby odpowiadał grupie wiekowej dzieci od 5 do 10 lat. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ani kolejność warsztatów, ani zadań w danym warsztacie nie jest przypadkowa. Każde spotkanie zostało tak opracowane, aby najpierw wprowadzić dziecko w analizę problemu (konflikt, nieprzyjemny stan emocjonalny, itp.), a następnie poprzez kolejne ćwiczenia i zabawy umożliwić mu odnalezienie własnego konstruktywnego wyjścia z danej sytuacji.
Jednocześnie warsztaty zostały uporządkowane w taki sposób, aby dzieci stopniowo oswajały się z nieprzyjemnymi i bolesnymi tematami. W warsztatach zamykających nacisk położony jest na uczucia pozytywne i wdzięczność.

Dzieciom oferujemy:

stałą opiekę przed lekcjami (7.00-8.45), po lekcjach (10.35-17.00)
opiekę logopedyczną
zajęcia artystyczne (plastyczne, techniczne)
dla chętnych uczniów pomoc przy odrabianiu zadań domowych
wyrównywanie braków i trudności w nauce
gry i zabawy na boisku szkolnym
konkursy plastyczne

Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość wypoczynku po lekcjach, rozwijania zainteresowań, miłego spędzania czasu w gronie rówieśników. Zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Ważne jest wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z wychowawcami, pedagogiem i rodzicami.

Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodnie z upodobaniami, ciekawe gry i zabawy ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Świetlica pracuje wg rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on 
w formie tematów tygodniowych.

Prace świetlicy w miesiącach październik, listopad